niedziela, 9 listopada 2014

Odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usług telekomunikacyjnychDo odpowiedzialności przedsiębiorców telekomunikacyjnych za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usługi telekomunikacyjnej stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego w zakresie nie uregulowanym w ustawie z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne. Przedsiębiorca telekomunikacyjny obowiązany jest do naprawienia szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz