wtorek, 6 marca 2018

Jak uzyskać odszkodowanie za zakażenie w szpitalu?

Pacjent może dochodzić swoich roszczeń tj. odszkodowania i zadośćuczynienia za krzywdy na drodze postępowania sądowego lub przed wojewódzką komisją do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych na podstawie ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz.U. 2009 Nr 52, poz. 417 t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1318) .Postępowanie przed komisją do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych

Jeżeli zakażenie jest następstwem udzielania świadczeń zdrowotnych w szpitalu i nie upłynął jeszcze rok od dnia, w którym pacjent dowiedział się o zakażeniu, pacjent może złożyć wniosek o ustalenie zdarzenia medycznego. Wniosek wnosi się do wojewódzkiej komisji do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych właściwej ze względu na siedzibę szpitala.

Opłata od wniosku

Złożenie wniosku podlega opłacie w wysokości 200 zł.
Zainteresowała Cię ta publikacja i chcesz wiedzieć więcej? - kliknij i zapytaj adwokata.

Cel postępowania przed komisją i wysokość odszkodowania

Celem postępowania przed wojewódzką komisją jest ustalenie, czy zdarzenie, którego następstwem była szkoda majątkowa lub niemajątkowa, stanowiło zdarzenie medyczne.

Maksymalna wysokość świadczenia (odszkodowania i zadośćuczynienia) z tytułu jednego zdarzenia medycznego w odniesieniu do jednego pacjenta w przypadku zakażenia, wynosi 100 000 zł;

Przerwanie biegu przedawnienia

Złożenie wniosku, w wyniku którego wojewódzka komisja do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych, wydała orzeczenie o zdarzeniu medycznym, przerywa bieg terminu przedawnienia roszczeń określony w przepisach Kodeksu cywilnego wynikający ze zdarzeń objętych wnioskiem.

Chcesz wiedzieć więcej? - kliknij i zadaj pytanie adwokatowi.

piątek, 8 grudnia 2017

Zadośćuczynienie dla rodziny poszkodowanego w wypadku samochodowym?

Zadośćuczynienie dla rodziny poszkodowanego w wypadku samochodowym przysługuje tylko wówczas, gdy wskutek uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia nastąpiła śmierć poszkodowanego. Jeżeli więc poszkodowany przeżył wypadek członkom jego rodziny zadośćuczynienie nie przysługuje.  

Jeżeli wskutek uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia nastąpiła śmierć poszkodowanego, zobowiązany do naprawienia szkody powinien zwrócić koszty leczenia i pogrzebu temu, kto je poniósł. Przysługuje ono każdemu, kto faktycznie je poniósł, bez względu na to, czy łączył go ze zmarłym stosunek bliskości oraz czy jest jego spadkobiercą ...

Czytaj więcej ...

sobota, 11 marca 2017

Świadczenie pieniężne dla osoby pokrzywdzonej przestępstwem z budżetu państwa

Osoba, która na skutek czynu zabronionego (przestępstwa) doznała ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, naruszenia czynności narządu ciała lub rozstroju zdrowia, trwających dłużej niż 7 dni oraz osoba najbliższa osoby która na skutek czynu zabronionego (przestępstwa) poniosła śmierć może wnosić o przyznanie świadczenia pieniężnego (kompensaty) z budżetu państwa. 


Kompensata może być przyznana w kwocie pokrywającej wyłącznie:
1)  utracone zarobki lub inne środki utrzymania,
2)  koszty związane z leczeniem i rehabilitacją,
3)  koszty pogrzebu
- będące skutkiem czynu zabronionego ....


Czytaj więcej ... 

niedziela, 17 kwietnia 2016

Jaka wysokość odszkodowania przy szkodzie całkowitej w uszkodzonym pojeździe?

Co do zasady ubezpieczyciel pojazdu ponosi odpowiedzialność w granicach odpowiedzialności cywilnej sprawcy szkody.

Sąd Najwyższy stwierdził jednocześnie, że poszkodowanemu należy zwrócić ,,wszelkie celowe, ekonomicznie uzasadnione wydatki" (por. wyrok z dnia 20 października 1972 r., II CR 425/72, OSNCP 1973, nr 6, poz. 111).

Jeżeli więc w konkretnych okolicznościach sprawy zostanie stwierdzony brak ekonomicznego uzasadnienia naprawienia szkody we wskazany sposób, roszczenie poszkodowanego ogranicza się do żądania zapłaty kwoty wyrównującej uszczerbek majątkowy wyrażający się różnicą pomiędzy wartością samochodu przed i po uszkodzeniu.

Więc w przypadku szkody całkowitej” tj: 

wtorek, 3 listopada 2015

Wypadek przy pracy - definicja

Definicja wypadku przy pracy uregulowana jest w art. 3 ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadku przy pracy i chorób zawodowych.

Za wypadek przy pracy uważa się nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną powodujące uraz ("uraz" - uszkodzenie tkanek ciała lub narządów człowieka wskutek działania czynnika zewnętrznego) lub śmierć, które nastąpiło w związku z pracą:

sobota, 3 października 2015

Kto ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą wobec osób trzecich za szkody spowodowane niewłaściwym stanem technicznym budynku?


Właściciel lub zarządca obiektu budowlanego jest obowiązany utrzymywać i użytkować obiekt zgodnie z jego przeznaczeniem i wymaganiami ochrony środowiska oraz utrzymywać w należytym stanie technicznym i estetycznym, nie dopuszczając do nadmiernego pogorszenia jego właściwości użytkowych i sprawności technicznej.

wtorek, 22 września 2015

Jakie odszkodowanie dla pasażerów opóźnionych lotów - na tle Rozporządzenie (WE) nr 261/2004  Odszkodowanie dla pasażerów opóźnionych lotów

Artykuł 7 Rozporządzenie (WE) nr 261/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lutego 2004 r. ustanawiające wspólne zasady odszkodowania i pomocy dla pasażerów w przypadku odmowy przyjęcia na pokład albo odwołania lub dużego opóźnienia lotów, uchylające rozporządzenie (EWG) nr 295/91
Prawo do odszkodowania
1. W przypadku odwołania do niniejszego artykułu, pasażerowie otrzymują odszkodowanie w wysokości:
a) 250 EUR dla wszystkich lotów o długości do 1500 kilometrów;


Czytaj więcej ...