niedziela, 9 listopada 2014

Odpowiedzialność cywilna w razie dokonania nieuczciwej praktyki rynkowej
W razie dokonania nieuczciwej praktyki rynkowej konsument, którego interes został zagrożony lub naruszony, może żądać:
1) zaniechania tej praktyki;
2) usunięcia skutków tej praktyki;
3) złożenia jednokrotnego lub wielokrotnego oświadczenia odpowiedniej treści i w odpowiedniej formie;
4) naprawienia wyrządzonej szkody na zasadach ogólnych, w szczególności żądania unieważnienia umowy z obowiązkiem wzajemnego zwrotu świadczeń oraz zwrotu przez przedsiębiorcę kosztów związanych z nabyciem produktu;
5) zasądzenia odpowiedniej sumy pieniężnej na

Odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usług telekomunikacyjnychDo odpowiedzialności przedsiębiorców telekomunikacyjnych za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usługi telekomunikacyjnej stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego w zakresie nie uregulowanym w ustawie z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne. Przedsiębiorca telekomunikacyjny obowiązany jest do naprawienia szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi.

wtorek, 25 lutego 2014

Odszkodowania - zakres usług

Pierwszy post merytoryczny, poświęcony jest zaprezentowaniu zakresu usług prawnych świadczonych przez Kancelarię Adwokacką. Publikacja ta ukazuje jedynie punktowe wyliczenie prowadzonych spraw ale mam nadzieje, że mimo to uda mi się przybliżyć profil działalności Kancelarii. Kancelaria świadczy profesjonalną pomoc przy dochodzeniu:
         odszkodowania związanego z  wypadkiem drogowym;
         odszkodowania związanego z  wypadkiem przy pracy;
         odszkodowania związanego z  wypadkiem losowym;
         odszkodowania za błędy lekarskie;
         odszkodowania za szkody wyrządzone przestępstwem;
         odszkodowania z tytułu pogorszenia sytuacji życiowej po śmierci osób najbliższych;
         renty z tytułu utraty powodzenia na przyszłość oraz utraty żywiciela;
         zadośćuczynienia za doznaną krzywdę;
         odszkodowania za szkody wyrządzone przez organ władzy publicznej;
         odszkodowania za bezumowne korzystanie z nieruchomości;
         odszkodowania za wywłaszczone nieruchomości;
         odszkodowania za niedostarczenie przez gminę lokali socjalnych;
         odszkodowania związanego z niewykonaniem umowy;
         odszkodowania za niesłuszne skazanie, tymczasowe aresztowanie lub zatrzymanie.

piątek, 21 lutego 2014

Niebawem liczne posty

Dziś został uruchomiony niniejszy blog o tematyce poświęconej odszkodowaniom.
Jeszcze troch cierpliwości i niebawem pierwsze posty, pierwsze informacje.
Trwają pracę nad treścią.